Klauzula informacyjna RODO dla Klientów i Kontrahentów

27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej jako RODO, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są:
  Marek Kopala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Mechaniczny Marek Kopala z siedzibą w Pustynia 128, 39-200 Dębica NIP: 8721006310

  2. Dawid Kopala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KOPtech Automatyka Dawid Kopala z siedzibą w Pustynia 128, 39-200 Dębica NIP: 8722430122 na mocy zawartego porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi, zwanym dalej w tej Klauzuli Współadministratorami. 

 2. Z każdym z Współadministratorów może się Pani/Pan kontaktować pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty pisząc na adres jego siedziby wskazany powyżej lub drogą mailową na adres: koptech@koptech.pl
 3. Państwa dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
  Wykonania umów i zamówień lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Realizacji przez Współadministratorów ich obowiązków archiwalnych, rachunkowych, księgowych, oraz prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
  • Marketingu własnych produktów lub usług Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej 
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrazili Państwo zgodę, z systematyczną kontrolą ich przydatności nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przechowywane przez okres ważności oferty lub trwania umowy/zamówienia, oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z każdym ze Współadministratorów, a w przypadku wyrażenia zgody – do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Współadministratorów. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza:
  Przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie Współadministratorów, w celu działań dotyczących realizacji, oraz dostawy przedmiotu umowy/zamówienia.
  • Podmiotami świadczącymi na rzecz Współadministratorów usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy/zamówienia, w tym usługi prawne, księgowo-rachunkowe, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, księgowi. 
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  Dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania lub usunięcia (prawo do bycia zapomnianym, w przypadkach przewidzianych przepisami RODO).
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
  • Wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane).
  • Cofnięcia zgody w przypadku, gdy Współadministrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Państwa treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionego interesu współadministratorów przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. 
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy/zamówienia, oraz korzystania z usług Współadministratorów. 
 9. Państwa osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Współadministratorzy

COOKIES

Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Niniejsza strona internetowa oraz jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.

Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.